Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na utrzymanie czystości w zasobach SM „Na Szańcach”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:

         UTRZYMANIE CZYSTOŚCI BUDYNKÓW I TERENÓW PRZYLEGŁYCH

W ZASOBACH SM „NA SZAŃCACH”

  

Szczegółowe warunki zamówienia (SIWZ) dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej  www.naszancach.pl w zakładce ,,Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Szańcach” przy ul. Na Szańcach 15 we Wrocławiu, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00    do 15:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach zamówienia do dnia 26-03-2024 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium 5.000,00 zł płatne na konto Spółdzielni w PKO BP SA nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do dnia 26-03-2024 r. do godz. 10:30.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26-03-2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                               Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj