Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Konkurs ofert na wykonywanie obsługi prawnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”
ogłasza konkurs ofert na wykonywanie obsługi prawnej


I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław

NIP: 896 000 71 52, REGON: 001280409, KRS: 0000161621

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania ofertowego jest kompleksowa obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowej Na Szańcach w szczególności, w zakresie :

 1. bieżące udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w zakresie wykonywanych przez nich zadań ze świadczeniem tej usługi w siedzibie Spółdzielni raz w tygodniu;
 2. uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów, porozumień, uchwał, decyzji i innych dokumentów max w ciągu 3 dni roboczych od przekazania dokumentu do analizy lub wcześniej gdy zachodzić będzie konieczność pilnego zaopiniowania  dokumentu;
 3. pomoc w przygotowywaniu treści projektów umów, porozumień, uchwał, decyzji i innych dokumentów, a w sprawach skomplikowanych – opracowanie tych dokumentów;
 4. sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań na piśmie w terminie max do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin może być skrócony po uzgodnieniu pomiędzy stronami;
 5. uczestniczenie po uzgodnieniu w posiedzeniach Zarządu lub Rady Nadzorczej związanych z koniecznością udzielenia porad prawnych;
 6. wspomaganie procesu windykacji należności czynszowych prowadzonych przez Spółdzielnię poprzez przeprowadzanie analiz prawnych wskazanych przypadków, sporządzanie pozwów, reprezentowanie Spółdzielni przed sądami i komornikami.
 7. przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie Spółdzielni przed sądami, kancelariami komorniczymi, innymi instytucjami publicznymi w zakresie toczących się na dzień zawarcia umowy spraw oraz nowych wszczętych po zawarciu umowy;
 8. obsługa prawna na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni;
 9. sporządzanie przynajmniej raz na rok informacji ze stanu prowadzonych spraw sądowych i prowadzonych spraw z innymi instytucjami publicznymi (odwoławczymi, kontrolnymi itp.) oraz informacji o stanie prowadzonych czynności windykacyjnych;
 10. opracowanie, na dzień zakończenia umowy raportu końcowego z prowadzonych spraw łącznie z opisem ich stanu zaawansowania;
 11. przekazanie w formie protokołu zdawczo-odbiorczego kolejnemu wykonawcy wybranemu przez Spółdzielnię do obsługi prawnej, wszystkich trwających spraw.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do jej rozwiązania.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer wpisu na listę Radców Prawnych lub Adwokatów
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona do siedziby Spółdzielni na adres ul. Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław do dnia 22.09.2021 r. do godz.12.30 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej i poświadczonym, nieprzerwanym  okresem wykonywania zawodu przez okres co najmniej 5 lat.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. O wynikach postępowania konkursowego Spółdzielnia poinformuje do dnia 24.09.2021 r. na stronie internetowej naszancach.pl dodatkowo oferenci mogą uzyskać informację o wynikach telefonicznie.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: naszancach.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena,
 • Wiarygodność oferenta.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są: email: sm@naszancach.pl lub tel. 71 321 22 46.

Drukuj