Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Informacja o sposobie działania organów Spółdzielni w czasie trwania epidemii

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym stanem epidemii i wzrastającym ryzykiem zachorowania przy wszelkiego rodzaju zgromadzeniach Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” nie mają możliwości w najbliższym czasie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W normalnych warunkach spółdzielnie są zobowiązane do zwołania corocznego walnego zgromadzenia najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku i obowiązek ten zawsze wykonywaliśmy.

W tym roku, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2020 r., poz. 568), obowiązek ten uległ przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Chociaż ustawowe przedłużenie terminu wykonania obowiązku nie wyklucza całkowicie wcześniejszego zwołania walnego zgromadzenia – to jednak przy zachowaniu aktualnych wymogów  sanitarnych, które są trudne do spełnienia, ulegają ciągłym zmianom i są nieprzewidywalne, zważywszy że zawiadomienie o terminie walnego zgromadzenia musi nastąpić z 21. dniowym wyprzedzeniem.

Aktualna działalność naszej Spółdzielni nie wymaga podjęcia decyzji, które należą do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia, tym bardziej że przedłużone zostały odpowiednio także terminy do zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Po odwołaniu stanu epidemii lub znacznego zmniejszenia ryzyka zachorowania niezwłocznie Walne Zgromadzenie zwołamy.

Aby poinformować Państwa o działalności Spółdzielni w roku 2019, na niniejszej stronie internetowej, w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA, w sekcji dla Członków SM zamieściliśmy sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe – wszystkie za okres 01-01-2019 do 31-12-2019 r. o treści, jaka miała być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przewidzianemu do zwołania przed 30 czerwca 2020 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd działają bez ograniczeń i w porozumieniu, z tym że Rada Nadzorcza korzysta także z przewidzianego w art. 35 § 41-44 ustawy Prawo spółdzielcze możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                             Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj